Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ - udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1 600 000,00 zł."  w następującym zakresie:

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem dot kredytu inwestycyjnego - prosimy o następujące dane-numer referencyjny : TBS/02/2018

1.Umowa spółki / statut spółki
2.Sprawozdanie finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa (o ile jest sporządzana), zestawienie zmian w kapitale własnym (o ile jest sporządzane), rachunek przepływów pieniężnych (o ile jest sporządzane):

1)        za ostatnie dwa lata
2)        za okres bieżący (dane finansowe za ostatni zakończony kwartał)
3)        za okres prognozowany (zgodnie z metodyką oceny zdolności kredytowej)
4)deklaracja podatkowa PIT lub CIT
5) dokumenty dotyczące inwestycji - budowa =mieszkań  przy Reja 3 w Boguchwale

Odpowiedź:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.  w załączeniu do niniejszych wyjaśnień przedkłada   nw. dokumenty:

  1. umowę spółki – akt założycielski
  2. Sprawozdanie finansowe za 2016
  3. Sprawozdanie finansowe za 2017
  4. Deklaracja podatkowa CIT za 2017 rok
  5. Rachunek zysków i strat + bilans wg stanu na 30.06.2018 r.
  6. Dokumenty dotyczące inwestycji:

- pozwolenie na budowę

- pozwolenie na budowę - zmiana

- polisa ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlanych

- końcowy protokół odbioru robót budowlanych

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 796 259