Przetargi

Wyjaśnienia treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2018r.

Dotyczy postępowania na : „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz  z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7 w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7
w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała"  w następującym zakresie:

1.

Pytanie:  Proszę o skorygowanie treści umowy o następujące elementy:

- w § 10 - Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego występuje opis w sytuacji gdy Zamawiający rozwiązuje umową. W § 14 również są opisane zasady postępowania gdy Zamawiający rozwiązuje  umowę. Wynika z tego, że zapisy się dublują. Jednocześnie nie ma wzmianki na temat rozwiązania umowy przez Wykonawcę. Proszę o doszczegółowienie umowy w tym zakresie.

Odpowiedź:  Zamawiający ujednolicił  zapisy umowy dotyczące odstąpienia od umowy.  Skorygowany wzór  umowy w  załączeniu.

Pytanie: - § 1 pkt.1 – wprowadzona jest nazwa projektu:

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą biurową w parterze, z instalacjami wewnętrznymi, parkingami, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, terenami zielonymi, placem zabaw, osłoną śmietnikową, murem oporowym, schodami terenowymi. w miejscowości Boguchwała , gmina Boguchwała"

Za to w SIWZ jest opis:

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7 w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała"

Proszę o korektę właściwego dokumentu o poprawną nazwę zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź:  Właściwa nazwa brzmi: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7 w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała" . Skorygowany wzór  umowy w  załączeniu.

Pytanie: W pkt. IV 1d SIWZ jest informacja, że Wykonawca winien posiadać OC na kwotę 3,0mln zł. Zaś we wzorze umowy w § 3 pkt. 9 jest informacja, że Wykonawca winien posiadać OC na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Proszę o potwierdzenie, że polisa o wartości 3,0 mln zł zaspokoi Państwa oczekiwanie zarówno na etapie składania oferty jak i podczas realizacji zadania.

Odpowiedź: Zapisy w SIWZ pkt. IV  1 d dotyczą warunków, które muszą spełnić Wykonawcy na dzień składania oferty. W tym wypadku wymaganie dotyczy minimalnej wysokości polisy od odpowiedzialności cywilnej  ( 3,0 mln PLN).  Warunek określony we wzorze umowy (§ 3 pkt. 9) dotyczy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy  zadania będącego przedmiotem zamówienia. Minimalna wymagana kwota ubezpieczenia jest ściśle  powiązana z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy. Obowiązek określony w umowie dotyczący ubezpieczenia wynika z wymagań banku kredytującego.

Pytanie: W § 6 pkt. 3 Wzoru umowy – „Wynagrodzenie dla Wykonawcy” opisane jest, że rozliczenie częściowe będzie się odbywało za całe wykonane i odebrane przez Zamawiającego elementy robót ujętych w formularzu cenowym i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zwracamy się z uprzejmą prośbą aby zamienić ten zapis umowny na rozliczenie wg. Zaawansowania procentowego elementów robót, które usprawni rozliczanie zakresu cząstkowego.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie częściowe wg zaawansowania procentowego  elementów  ujętych w harmonogramie rzeczowo – terminowo   - finansowym i dokona odpowiednich modyfikacji  SIWZ i wzoru umowy.

5.

Pytanie: W wyniku analizy załączonego do przetargu Przedmiaru robót: „Przedmiar robót – roboty budowlane(1)” w pkt 170 (Balustrady balkonowe ze stali chromoniklowej przeszklone szkłem bezpiecznym ) podana ilość 64 mb jest błędna i odnosi się tylko do jednego piętra. Właściwa ilość barierek to 64x4 czyli 256 mb. Proszę o korektę pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć  wykonanie 258,48 m balustrad balkonowych.

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, ustaliliśmy że w miejscu inwestycji zgromadzone są znaczne ilości ziemi. Proszę o informację, czy dodatkowe prace związane z wywozem nadmiaru ziemi należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Nie należy uwzględniać dodatkowych nakładów związanych z wywozem ziemi zgromadzonej na terenie przyszłej budowy. Ziemia zostanie usunięta przez Inwestora do czasu przekazania placu budowy.

Pytanie:  W opisie PW Architektura pkt 5.10 istnieje zapis dotyczący paneli o gr. 1,5 cm. Proszę o potwierdzenie, że jest omyłka pisarska z uwagi na to że typowe panele posiadają gr 7-8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie  przewiduje wykończenia mieszkań pod  klucz . W załączeniu skorygowane przedmiary  w branży budowlanej  i sanitarnej.

Pytanie: Proszę o informację, czy Inwestor posiada zapewnione finansowanie całości zamierzenia inwestycyjnego.

Odpowiedź:  Finansowanie inwestycji jest przedmiotem odrębnego postępowania.

Pytanie: Prosimy o podanie ilości mieszkań do wykończenia „pod klucz”, ich numery oraz standard wykończenia.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie  przewiduje wykończenia mieszkań pod  klucz . W załączeniu skorygowane przedmiary  w branży budowlanej  i sanitarnej.

Pytanie: Na terenie budowy znajduje się hałda ziemi. Prosimy o podanie jej wielkości oraz miejsca wywózki.

Odpowiedź:  Nie należy uwzględniać dodatkowych nakładów związanych z wywozem ziemi zgromadzonej na terenie przyszłej budowy. Ziemia zostanie usunięta przez Inwestora do czasu przekazania placu budowy.

 

Pytanie: Prosimy o informację, czy przyłącza do budynku należą do zakresu zlecenia.

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną  i przedmiarami przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  należą do  zakresu zamówienia. Przyłącza energii elektrycznej  i  gazu będą realizowane przez dostawców mediów w ramach opłaty przyłączeniowej.

12.

Pytanie: Wykopy pod budynek. Proszę o korektę lub podanie poprawnej ilości - w przekazanych przedmiarach wyliczona ilość robót ziemnych wynosi 2823,112 , wg naszych wyliczeń powinno być: wykop pod budynek – 2633,70  oraz rozkop – 624,59 , razem 3258,29 . Proszę o informację, którą wartość przyjąć

Odpowiedź: Podana ilość wykopów nie uwzględnia warstwy humusu gr. 40cm tj. ok. 269,3m3 (uwzględnione w robotach drogowych). Jeśli Wykonawca zakłada w związku z przewidywaną technologią prowadzenia robót, że konieczne jest wykonanie większego rozkopu, powinien przyjąć swoje założenia, co automatycznie zwiększy ilość ziemi koniecznej do zasypania.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie ilości ziemi do zasypki przyjętej w przedmiarze. W przedmiarze przyjęto 276,40 , wg naszych obliczeń do zasypki budynku potrzeba 580  ziemi.

Odpowiedź: Jeżeli zgodnie z wyjaśnieniami  podanymi w pkt 12 Wykonawca   założy większy rozkop konieczna będzie także większa ilość ziemi do zasypania.

Pytanie: Proszę o zgodę na dodanie pozycji na zagęszczenie zasypki - po pozycji nr 3 przedmiaru budowlanego.

Odpowiedź: Zagęszczenie zostało ujęte w pozycji 3 zgodnie z opisem.

Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że posadzka w piwnicy ma być betonowa gr. 5 cm zatarta na gładko, bez powierzchniowego utwardzenia.

Odpowiedź: Posadzki w piwnicy należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SIWZ.

Pytanie: Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy wyceny przyjętej w przedmiarze, np.:

  • roboty zbrojarskie liczone tylko dla prętów gładkich - zmiana na pręty żebrowane,
  • roboty żelbetowe w szalunkach tradycyjnych – zmiana na szalunki systemowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy wyceny  przyjętej w przedmiarze

Pytanie: Proszę o zgodę na poprawienie pozycji nr 124 – izolacje przeciwwilgociowe. z folii pcv. W przedmiarze przyjęto ułożenie folii jeden raz, wg dokumentacji powinno być dwa razy. Proszę o informację, jaką ilość przyjąć.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć podwójną folię.

Pytanie: Proszę o informację, czy wycenić wywóz ziemi pozostałej z wykopów. Jaką ilość ziemi przyjąć i na jaką odległość wywóz?

Odpowiedź: Ziemia z wkopów została częściowo uwzględniona w bilansie ziemi przy robotach drogowych. Dla nadwyżki ziemi należy uwzględnić  wywóz do 1 km w obrębie działek TBS.

Pytanie: Proszę o potwierdzenie lub sprecyzowanie zakresu robót zewnętrznych zamówienia. Proszę o podanie ilości elementów zagospodarowania terenu do wyceny (tj. powierzchnie chodników, dróg, parkingów, zieleni). Prosimy o przesłanie rysunku zagospodarowania terenu z wyraźnym zaznaczeniem granicy terenów zielonych objętych zamówieniem.

Odpowiedź:  Do wyceny należy przyjąć  obszar w granicach terenu oznaczonego literami A,B,C,D,E,F,H,A na planie zagospodarowania  terenu.  Zakres   rzeczowy określa przedmiar  robót – DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU. Rysunek zagospodarowania terenu z zaznaczonymi granicami terenu w załączeniu.   

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie podanej w pozycji nr 34 powierzchni balkonów. W przedmiarze podana została suma powierzchni użytkowej, a nie suma powierzchni elementów konstrukcyjnych. Wg naszych obliczeń powinno być 72,66 m2 , a nie 63,08 m2. Analogicznie, w pozycji nr 54 wg naszych obliczeń jest 217,98 m2, a nie 189,24 m2.

Odpowiedź: W pozycji nr 34 należy ująć  powierzchnię 72,66 m2 , natomiast w pozycji 54  217,66 m2.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie podanej w przedmiarze ilości m2 ścian murowanych wewnętrznych o grubości 24 cm. W przedmiarze przyjęto 323,64 m2, to jest ilość dla jednej kondygnacji. Wg naszych obliczeń powinno być 1258,58m2 .

Odpowiedź: W wycenie należy ująć 1258,58 m2 ścian murowanych wewnętrznych o grubości 24 cm.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 55 – płyty fundamentowe szybów windowych. Zostało przyjęte 1,93 m3, a powinno być 4,039 m3.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć 1,93 m3.

Pytanie:  Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 70 – docieplenie ścian klatek schodowych płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm. W przedmiarze jest 701,48 m2, a wg naszych obliczeń, uwzględniając uwagę z opisu technicznego (doliczono izolację szybu windowego) powinno być 788,34 m2 .

Odpowiedź: Do  wyceny należy uwzględnić 788,34 m2  docieplenia.

Pytanie: Pozycję nr 77 - obróbki blacharskie daszku wiatrołapu, policzono dla jednego daszku, powinno być 9,52 m2.

Odpowiedź:  Do wyceny należy przyjąć wykonanie 9,52 m2 obróbek blacharskich.

Pytanie:  Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 96 – ścianki działowe z bloków SILKA M8, wg dokumentacji ścianki działowe w piwnicy zaprojektowano z pustaków silikatowych o grubości 12 cm. Proszę o wyjaśnienie, jaką grubość przyjąć.

Odpowiedź:  Do wyceny należy  przyjąć   ściany o grubości  8 cm.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 99 – przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.7 cm, w przedmiarze podano 245,70 m2 , wg naszych obliczeń powinno być 292,70 m2 .

Odpowiedź:  Do wyceny należy  przyjąć   292,70 m2.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie podanej w pozycji nr 117 przedmiaru ilości m2  izolacji z płyt styropianowych gr. 10 cm na posadzkach w piwnicy, tj. 440,80 m2 . Pominięto ilość styropianu na klatkach schodowych, w ilości 54,92 m^2. Czy skorygować tę wartość na  495,72 m2 ? Jeżeli tak, zmianie ulegną również pozycje nr 118, 119 i 120.

Odpowiedź: W pozycji  117 ujęte zostały klatki  schodowe w ilości 13,2 m2 x 2.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 124 – izolacje z folii pcv. W pozycji wyceniono jednokrotne ułożenie folii, powinno być dwa razy.

Odpowiedź: Jak  w pytaniu nr 17.  Do wyceny należy przyjąć podwójną folię.

 

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie ilości podanej w pozycjach od 134 do 138, tj. 284,72 m2   – wykonanie warstw podłoża i posadzek spoczników i korytarzy, wyliczona przez nas powierzchnia  (uwzględniając powierzchnię biegów schodowych) wynosi 362,54  m2 .

Odpowiedź:  Ilość mklatek schodowych jest wyliczona łącznie ze stopniami. Należy uwzględnić płytki w podstopnicach w ilości 42,3  m2. Nie należy uwzględniać zwiększonej ilości warstw wyrównawczych.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie ilości podanej w pozycjach nr 144 -146, tj. 290,30 m2 – wykończenie płyt balkonowych od spodu, wg naszych obliczeń powinno być 331,58 m2.

Odpowiedź: Do wyceny należy uwzględnić  331,58 m2.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie ilości podanej w pozycjach nr 147 -153, tj. 232,24 m2 – wykończenie posadzek balkonów, wg naszych obliczeń powinno być 265,26 m2.

Odpowiedź: Do wyceny należy uwzględnić  265, 26 m2.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie ilości podanej w pozycji nr 154 – obróbki blacharskie. Podana ilość dotyczy jednej kondygnacji 22,61 m2. Powinno być 88,12 m2.

Odpowiedź: Do wyceny należy uwzględnić  88,12 m2.

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie ilości podanej w pozycji nr 170 – balustrady balkonowe. Podana ilość dotyczy jednej kondygnacji 64,62 m. Powinno być 251,76 m.

Odpowiedź:  Jak w pytaniu  nr 5. Do wyceny należy przyjąć  wykonanie 258,48 m balustrad balkonowych.

Pytanie: Proszę o informację, czy dojazd do placu budowy będzie możliwy ulicą Reja.

Odpowiedź: Dojazd do placu odbywać się będzie drogą  technologiczną z płyt  drogowych po działce nr 446/1, wzdłuż jej wschodniej granicy a następnie granicą działek 448/3 i 446/5. Koszt budowy drogi Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.   Szkic sytuacyjny w załączeniu.

  • Pytanie: Proszę o informację czy załącznikiem do umowy będzie formularz cenowy, (brak w spisie załączników do umowy).

Odpowiedź:  Nie . Zamawiający dokona korekty listy załączników do umowy.

Pytanie: Przedmiar robót - roboty budowlane(1) – pozycja kosztorysowa nr 38 – odnosząca się do ścian murowanych wewn gr 24 cm: w przedmiarze występuje wartość 323,643 m2, jednak po wyliczeniach na podstawie projektu wartość wynosi 961,03 m2. Prosimy o korektę pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Jak w pkt 21 . W wycenie należy ująć 1258,58 m2 ścian murowanych wewnętrznych o grubości 24 cm.

 

Pytanie: Przedmiar robót - roboty budowlane(1) – pozycja kosztorysowa nr 46 odnosząca się do ułożenia nadproży: w przedmiarze występuje wartość 128,40 mb, jednak po wyliczeniach na podstawie projektu wartość wynosi 256,80 mb. Prosimy o korektę pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Do wyceny należy uwzględnić  ilość  256,80  m2

Pytanie: Przedmiar robót - roboty budowlane(1) - pozycja kosztorysowa nr 89 – odnosząca się do kominów: w przedmiarze występuje wartość 60,00 mb, jednak po wyliczeniach na podstawie projektu wartość wynosi 120,00 mb. Prosimy o korektę pozycji kosztorysowej. Prosimy również o potwierdzenie że pozycja ta odnosi się do kominów spalinowych a nie jak w opisie do kominów wentylacyjnych.

Odpowiedź:  W  poz. kosztorysowej nr 89 należy przyjąć zgodnie z przedmiarem  60 mb. W pozycji tej ujęto tylko kanały wentylacyjne  (wentylacja grawitacyjna) . Dodatkowo należy uwzględnić kanały spalinowe w ilości 8 szt  o łącznej długości  118 mb. Wylot kanałów spalinowych min. 40 cm powyżej zaprojektowanego wylotu wentylacji hybrydowej.  Kanały spalinowe winny być dostosowane do kotłów dwufunkcyjnych kondensacyjnych  oferowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie mieszkania należy wycenić w standardzie „pod klucz” tj. płytki, panele, malowanie, drzwi wewnętrzne.

Odpowiedź: Jak pytanie nr 9 . Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie  przewiduje wykończenia mieszkań pod  klucz . W załączeniu skorygowane przedmiary  w branży budowlanej  i sanitarnej.

Pytanie: Czy w zakres wyceny wchodzi wykonanie instalacji wody szarej w skład której wchodzą takie elementy jak: zbiornik na deszczówkę 20 m3, pompa głębinowa, filtry, centralka deszczowa zlokalizowana w budynku w osi 3? Prosimy o doprecyzowanie tego zagadnienia.

Odpowiedź:  Zamawiający rezygnuje z wykonania instalacji wody szarej do w.c. W przedmiarze dotyczącym instalacji sanitarnych nie należy wyceniać elementu: Instalacja wody deszczowej do WC 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, do której istniejącej studzienki mamy się wpiąć z kanalizacją sanitarną (S6czy S7). Obie te studzienki znajdują się na istniejącym parkingu, który po wykonaniu robót należy przywrócić do stanu istniejącego.

Odpowiedź: Odcinek kanalizacji sanitarnej  stanowiący przyłącz do budynku przy ul. Reja 7, przebiegający przez  teren  utwardzony przy budynku przy ul. Reja 3 został wykonany w ramach robót budowlanych dotyczących tego budynku. Zostały wykonane studnie S6, S7 wraz z rurarzem oraz  odcinek rurociągu PCV DN 200 mm o długości  15 m  w kierunku studni S8.  W wycenie należy ująć wykonanie pozostałego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej. W załączeniu skorygowany przedmiar robót  na przyłącz kanalizacji sanitarnej.

Pytanie: Prosimy o zmianę zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale  IV Warunki udziału w postępowaniu, pkt 1, ppkt b na:

„posiada zgromadzone na swoich rachunkach  bankowych w kraju dostępne środki  finansowe  w wysokości  minimum 1 000 000 PLN  nie podlegające egzekucji komorniczej, zobowiązaniom płatniczym wobec innych podmiotów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie: Proszę o informację jaki jest wymagany współczynnik przenikania ciepła Uw dla okien i drzwi zewnętrznych PCV. W zestawieniach stolarki i specyfikacji jest podany dla szyby Us inny w specyfikacji i inny w zestawieniach.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć stolarkę drzwiową i okienną zewnętrzną o współczynniku         U <= 1,1  .

Pytanie:  Proszę o informację jaki przykładowy model drzwi wewnątrz lokalowych oraz wejściowych do mieszkań przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:  Jak pytanie nr 9 . Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie  przewiduje wykończenia mieszkań pod  klucz . Drzwi  wejściowe do mieszkań winny być zgodne z PB i PW oraz zapisami  STWiORB.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3% ceny brutto oferty? W zapisie SIWZ jest to kwota stanowiąca 5% ceny brutto oferty.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3% ceny brutto oferty.

Pytanie: Proszę o określenie rodzaju wyprawy elewacyjnej który należy wycenić.

Odpowiedź: Do  wyceny  należy przejąć  zgodnie  z  PW  tynk cienkowarstwowy silikonowy , baranek barwiony  w masie, ziarno  1,5 mm BARANEK.

Pytanie: Proszę potwierdzenie, że do oferty w mieszkaniach pod klucz należy przyjąć panele grubości 8mm klasy AC4 z podkładem z płyt z polistyrenu grubości 6mm,

Odpowiedź:  Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie przewiduje wykończenia mieszkań pod  klucz . W załączeniu skorygowane przedmiary  w branży budowlanej  i sanitarnej.

Pytanie: Proszę o podanie wymiarów i parametrów technicznych płytek w pomieszczeniach technicznych, na balkonach, w kuchniach, łazienkach, i na klatkach schodowych.

Odpowiedź:  Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie przewiduje wykończenia  mieszkań pod  klucz.  W częściach wspólnych, pomieszczeniach technicznych oraz na balkonach płytki winny odpowiadać wymaganiom PW oraz STWiORB. 

Pytanie: Proszę o wskazanie typu kostki brukowej jaką należy wyceniać?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia w tym zakresie odrębnych wymagań.

Pytanie: Proszę o wskazanie typów i ilości elementów małej, ewentualnie dostarczenie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania np. detalów schodów terenowych, osłony śmietnikowej, ławek itp.

Odpowiedź:  Wskazanie ilości wyposażenia placu gospodarczego i elementów małej architektury znajduje się w przedmiarach branży budowlanejdział  19  Wyposażenie placu gospodarczego, … poz. 197do 204.  W załączeniu przykładowe rozwiązanie ławki, altany śmietnikowej  oraz rozwiązania schodów terenowych.

Pytanie:  Proszę o potwierdzenie informacji z czego mają być wykonane balustrady balkonów, oraz na klatkach schodowych,

Odpowiedź:  Balustrady balkonów  oraz na klatkach  schodowych  ze stali chromoniklowej z prętami pionowymi o rozstawie max. 12 cm.  

Pytanie: Czy w zakresie prac wykonawcy instalacji elektrycznych jest wykonanie sieci komputerowej, gniazd elektrycznych, tablic TT i instalacji światłowodowej.

Odpowiedź:  Do zakresu prac Wykonawcy  nie należy wykonanie instalacji sieci komputerowej i instalacji telefonicznej . Proszę nie wyceniać elementu 5. Instalacja telefoniczna w przedmiarze branży elektrycznej. 

Pytanie: Proszę o podanie wymiarów i typu brodzika z kabiną natryskową (kwadratowa, półokrągła, wysoki czy niski brodzik, z obudową czy bez), umywalki (szerokość), zlewozmywaka (blaszany czy chromoniklowy, jedno czy dwukomorowy), miski ustępowej (WC kompakt czy miska wisząca na stelażu) - dotyczy mieszkań do wykończenia w standardzie "pod klucz". Ponadto proszę o określenie standardu dostarczanej ceramiki sanitarnej i armatury wypływowej, przykładowo: umywalka typ IDOL 55 z/o, wanna do zabudowy OPAL, miska ustępowa typu Kompakt IDOL, zlewozmywak DSN 711, baterie wypływowe BARYT.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie  przewiduje wykończenia mieszkań pod  klucz . W załączeniu skorygowane przedmiary  w branży budowlanej  i sanitarnej.

 

Pytanie:  Proszę o podanie standardu wykonania dostarczanej kuchenki gazowo-elektrycznej - dotyczy mieszkań do wykończenia w standardzie "pod klucz".

Odpowiedź: Zamawiający w ramach niniejszego postępowania nie przewiduje wykończenia mieszkań pod  klucz . W załączeniu skorygowane przedmiary  w branży budowlanej  i sanitarnej.

 

Pytanie: Proszę o podanie informacji o standardzie wykończenia wind osobowych.

 

Odpowiedź: 

 

DRZWI

DRZWI KABINOWE

DRZWI PRZYSTANKOWE

Typ: automatyczne, centralne

Szerokość: 0,9 m

Wysokość: 2,0 m

Wykonanie: stal szlachetna szlifowana

Zabezpieczenie: kurtyna świetlna

Typ: automatyczne, centralne

Szerokość: 0,9 m

Wysokość: 2,0 m

Wykonanie: stal szlachetna szlifowana na przystanku podstawowym i na pozostałych przystankach

Odporność ogniowa: 1szt EI

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA

Przyciski: Okrągłe

Przystanek podstawowy: - piętrowskazywacz

Pozostałe przystanki:  -

Typ: LED

 

 

KABINA

KABINA

Wymiary (Sz. x Gł. x Wys.): 1,1 x 1,4 x 2,1 m

Typ: nieprzelotowa

Ściany:

l     Frontowa: stal szlachetna szlifowana

l     Tylna:  laminat w kolorze szarym

l     Prawa:  laminat w kolorze szarym

l     Lewa:  laminat w kolorze szarym

Podłoga: wykładzina PCV kolor szary

Sufit: stal szlachetna szlifowana

Oświetlenie: LED

Poręcz: aluminium

Lustro: jasne Typ: 1/2 wysokości ściany

Położenie lustra: ściana tylnia

Cokół: aluminium anodowane w kolorze naturalnym

Listwy wykończeniowe: aluminium anodowane w kolorze naturalnym

SYGNALIZACJA

Panel operacyjny COP: stal nierdzewna szlifowana,

Typ: pełna wysokość

Oznaczenie Braille’a: tak

Przyciski: alarm, zamykania drzwi

Piętrowskazywacz: LED

Strzałki kierunku jazdy: tak

Gong: tak

Oświetlenie awaryjne: tak

Inne: łączność dwukierunkowa z serwisem za pomocą

linii analogowej zgodnie z EN 81-28

 

 

Pytanie: Proszę o doprecyzowanie § .11 umowy pkt 1 cyt. " Odbiór częściowy robót wykonanych w celu wystawienia faktur przejściowych z zakresem zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do wystawionej faktury Wykonawca dołączy wyliczenie kwoty w niej zawartej na podstawie obowiązującego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jeżeli wystawiona faktura dotyczyć będzie robót, dla których były wymagane próby  lub inne sprawdzenia, ma obowiązek przedstawić  niezbędne  protokoły, potwierdzenia o ich prawidłowym wykonaniu (działaniu)" – czy Zamawiający dopuszcza możliwość w przypadku przyśpieszenia robót fakturowania elementów wykonanych wcześniej niż przewiduje to harmonogram?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 4.

57

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza przy częściowych odbiorach robót proporcjonalne rozliczenie elementów?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 4.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie polisy ubezpieczeniowej robót budowlanych w zakresie na roboty budowlane, z wyłączeniem urządzeń budowlanych i mienia ruchomego za które odpowiada zgodnie z załączonym wzorem umowy Wykonawca?

Odpowiedź:  Ubezpieczenie powinno obejmować wszystkie ryzyka budowy.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza ubezpieczenie OC i NNW w oddzielnej polisie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na oddzielne polisy  OC i NNW.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie okresu gwarancji na urządzenia do okresu producenta?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza  zmniejszenie okresu gwarancji na urządzenia do okresu gwarancji producenta dla urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje nośników energii, stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne związane z przeznaczeniem budynku.

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 796 245