Przetargi

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

                                                                     Boguchwała, dnia 20-06-2018 r.

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej, układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, parkingami, placem gospodarczym, altaną śmietnikową przy ul. Reja 7 w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała  w następującym zakresie:  

 

W SIWZ jest:

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

1).Ofertę należy złożyć Zamawiającemu  w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa  Społecznego  Spółka z o.o. przy ul. Przemysłowej 3/31 w Boguchwale w terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku do  godz. 9.30.

 2). Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

3).Wykonawcy mogą  być obecni podczas otwierania ofert, otwarcie ofert jest jawne.

4).Przed otwarciem ofert  Zamawiający  podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2018 r o godz. 10.00

6).Otwierając ofert Zamawiający poda informacje dotyczącą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, cen, deklarowanych terminów wykonania zamówienia, okresu  udzielanych gwarancji oraz warunków płatności zawartych we wszystkich złożonych ofertach.

 7).       Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

 1. a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

W SIWZ powinno być:

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

1).Ofertę należy złożyć Zamawiającemu  w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa  Społecznego  Spółka z o.o. przy ul. Przemysłowej 3/31 w Boguchwale w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku do  godz. 9.30.

 2). Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

3).Wykonawcy mogą  być obecni podczas otwierania ofert, otwarcie ofert jest jawne.

4).Przed otwarciem ofert  Zamawiający  podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2018 r o godz. 10.00

6).Otwierając ofert Zamawiający poda informacje dotyczącą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, cen, deklarowanych terminów wykonania zamówienia, okresu  udzielanych gwarancji oraz warunków płatności zawartych we wszystkich złożonych ofertach.

 7).       Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

 1. a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ zostaną zamieszczone na stronie  www.tbsboguchwala.pl/Bip     w zakładce Przetargi.

 • Data aktualizacji: 2024-07-09 15:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 796 271