Przetargi

Modyfikacja treści SIWZ 24.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 500174648-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557631-N-2018
Data: 2018-05-14

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 51703115750000, ul. ul. Przemysłowa  3/31, 36-040   Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 883793200, e-mail tbsboguchwala@interia.pl, faks.
Adres strony internetowej (url): www.tbsboguchwala.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.1)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: BRAK OKREŚLENIA
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: TBS/1/2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.7
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Wielkość lub zakres do 20% - roboty ogólnobudowlane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: III.1.1
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: nie podlegają wykluczeniu, spełniają niżej wymienione warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej, finansowej i techniczno - zawodowej określone poniżej przez Zamawiającego: a. wartość przychodów netto za każdy rok obrotowy w ciągu ostatnich 2 lat z tytułu prowadzonej działalności budowlano -montażowej wynosiła nie mniej niż 3 mln PLN brutto rocznie. W przypadku krótszego okresu działalności, proporcjonalnie w odniesieniu do powyższej kwoty i okresu prowadzonej działalności. b. posiada zgromadzone na swoich rachunkach bankowych w kraju własne środki finansowe w wysokości minimum 1 000 000 PLN nie podlegające egzekucji komorniczej, zobowiązaniom płatniczym wobec innych podmiotów c. posiadają zdolność kredytową na w/w kwotę, potwierdzoną oświadczeniem bankowym lub innym dokumentem zapewniającym płynną realizację zamówienia d. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 3,0 mln PLN w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiada ważny dokument potwierdzający zawarcie takiego ubezpieczenia. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: (SKREŚLONY) Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Oferent wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył minimum 2 roboty polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej min. 1400 m2 ; zrealizowali co najmniej dwie inwestycje o podobnych parametrach w zakresie wartości podanych w pkt.a oraz w zakresie rodzaju, jakim jest wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe a. posiada w swych zasobach osobowych doświadczoną, wykwalifikowaną i uprawnioną kadrę techniczną do prowadzenia i kierowania robotami we wszystkich branżach budowlanych występujących w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym oraz posiadającymi w dacie złożenia oferty opłacone składki przynależności do organizacji zawodowych (PIIB). W przypadku braku części uprawnionej własnej kadry, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób spoza kadry oferenta po przedłożeniu stosownego oświadczenia tych osób o gotowości podjęcia się obowiązków w wymaganym zakresie. Każda z osób zarówno z własnej kadry , a także spoza niej musi wykazać się co najmniej 3 letnim nie przerwanym stażem pracy na wymaganym stanowisku, jako lata czynne zawodowo. b. posiada własną kadrę pracowników wykwalifikowanych i zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia w specjalnościach niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2).Oferent w ramach ubiegania się o udział w postępowaniu przetargowym może polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych , a także finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego go z nimi. W tym celu składa oświadczenie podmiotu trzeciego z zobowiązaniem, że na cele realizacji niniejszego zamówienia odda do dyspozycji niezbędne zasoby osobowe jak też finansowe zapewniające prawidłową i w terminie realizację zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.). Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

a. Wykonawca wykaże, że posiada zgromadzone na swoich rachunkach bankowych w kraju własne środki finansowe w wysokości minimum 1 000 000 PLN nie podlegające egzekucji komorniczej, zobowiązaniom płatniczym wobec innych podmiotów lub zdolność kredytową na w/w kwotę, potwierdzoną oświadczeniem bankowym lub innym dokumentem zapewniającym płynną realizację zamówienia.

b. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 3,0 mln PLN w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiada ważny dokument potwierdzający zawarcie takiego ubezpieczenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Oferent wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył minimum 2 roboty polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej min. 1400 m2 ; zrealizowali co najmniej dwie inwestycje o podobnych parametrach w zakresie wartości podanych w pkt.a oraz w zakresie rodzaju, jakim jest wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe f. posiada w swych zasobach osobowych doświadczoną, wykwalifikowaną i uprawnioną kadrę techniczną do prowadzenia i kierowania robotami we wszystkich branżach budowlanych występujących w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym oraz posiadającymi w dacie złożenia oferty opłacone składki przynależności do organizacji zawodowych (PIIB). W przypadku braku części uprawnionej własnej kadry, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób spoza kadry oferenta po przedłożeniu stosownego oświadczenia tych osób o gotowości podjęcia się obowiązków w wymaganym zakresie. Każda z osób zarówno z własnej kadry , a także spoza niej musi wykazać się co najmniej 3 letnim nie przerwanym stażem pracy na wymaganym stanowisku, jako lata czynne zawodowo. g. posiada własną kadrę pracowników wykwalifikowanych i zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia w specjalnościach niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2).Oferent w ramach ubiegania się o udział w postępowaniu przetargowym może polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych , a także finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego go z nimi. W tym celu składa oświadczenie podmiotu trzeciego z zobowiązaniem, że na cele realizacji niniejszego zamówienia odda do dyspozycji niezbędne zasoby osobowe jak też finansowe zapewniające prawidłową i w terminie realizację zamówienia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa:

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył - minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej min. 1400 m2.

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

Po jednej osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń – kierownik budowy, posiadający co najmniej: wykształcenie średnie oraz 2-letnie doświadczenie jako kierownik budowy,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający co najmniej: wykształcenie średnie oraz 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń Elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający co najmniej: wykształcenie średnie oraz 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi elektrycznymi.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.4)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 1).W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 3 do siwz. 2).W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 3 do siwz. 3).Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 4).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV pkt 2 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV pkt 2 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów. 6).Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów: a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; b. wykazu zawierającego co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni użytkowej min. 1400 m2 to, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do siwz; d. wykaz zawierający, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej oraz kierowników robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnej oraz o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej, Wykazane osoby winny legitymować się minimum 3-letnim doświadczeniem przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy i robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W szczególności kierownik budowy winien legitymować się doświadczeniem polegającym na kierowaniu robotami budowlanymi przy wykonywaniu min 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni min. 1400 m2 (w okresie ostatnich 5 lat). Informacja winna zwierać dane na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do siwz; e. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie posiada zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f. dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty g. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub zamieszkuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w rozdziale V składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. h. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę i miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się te dokumenty oświadczeniem złożonym przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7).Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 8). Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń, o których mowa w rozdziale V niniejszej siwz potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, albo oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: (SKREŚLONO)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5.1
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Brak określenia dokumentów.
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

b. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

c. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

d. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzieleniu zamówienia.

e. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

f. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie posiada zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g. Dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 7
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Brak określonych dokumentów.
W ogłoszeniu powinno być:

a) Formularz oferty

b) Oświadczenia wymienione w dziale V pkt. 1 i 2 siwz

c) Dowód wniesienia wadium

d) Kosztorysy szczegółowe opracowane na podstawie dokumentacji będącej integralną częścią SIWZ

e) Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do podpisywania oferty oraz wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą (oświadczenia itp.). Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji, Wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 2.3
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Brak określenia
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) : TAK

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.5
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 2) wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych)
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak pkt.2) wystąpienia robót koniecznych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót koniecznych)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-10, godzina: 09:30

  • Data aktualizacji: 2024-07-09 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 796 266