Przetargi

Postępowanie przetargowe na usługę pn. Udzielenie długoterminowych kredytów inwestycyjnych na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Boguchwale

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa i adresy

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o w Boguchwale

sekretariat@tbsboguchwala.pl

Boguchwała

36-040

Polska

Osoba do kontaktów: Bogdan Sierpiński Tel.: +48 177401851

E-mail: sekretariat@tbsboguchwala.pl

Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tbsboguchwala.pl

 

Informacja o zamówieniu wspólnym

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tbsboguchwala.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

 

 

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Udzielenie długoterminowych kredytów inwestycyjnych na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Boguchwale

Numer referencyjny: TBS/03/2018

 

Główny kod CPV

66113000

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

Krótki opis:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowych kredytów inwestycyjnych na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Boguchwale

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

Zadanie nr 1: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 5 000 000,00 zł

Zadanie nr 2: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 300 000,00 zł

 

Szacunkowa całkowita wartość

 

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

 

Opis: Zadanie 1

Nazwa:

Zadanie nr 1: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 5 000 000,00 zł

Część nr: 1

Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823

 

Opis zamówienia:

 

Zadanie nr 1: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 5 000 000,00 zł

 

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

Szacunkowa wartość

 

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 180

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

Informacje na temat katalogów elektronicznych

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

Informacje dodatkowe

 

 

 

Opis: Zadanie 2

Nazwa:

Zadanie nr 2: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 300 000,00 zł

Część nr: 2

 

Dodatkowy kod lub kody CPV

66113000

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL823

Opis zamówienia:

 

Zadanie nr 2: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 4 300 000,00 zł

 

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość

 

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 180

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

Informacje na temat katalogów elektronicznych

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

Informacje dodatkowe

 

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

Warunki udziału

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 24aa ustawy Pzp. I. Opis warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 u. Pzp 1.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.5pkt 1 u. Pzp. 2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone Wart. 22 ust. 1 u. Pzp, dotyczące:

I.a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy:

Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.z 2016 r. poz. 1988 z późn. zmian.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.

 1. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 2. c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie złożonych dokumentów, dowodów i oświadczeń metodą 0-1 w sposób: spełnia/nie spełnia.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 u. Pzp.
 2. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 3. Dokumenty i Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z oferta:
 4. a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do Siwz
 5. b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), które stanowi załącznik nr 3 do Siwz.
 6. c) Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu).

III. Oświadczenie składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert

 1. a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

VI.4. Dokumenty oraz oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, aktualne na dzień ich złożenia.

 1. a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 u. Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
 3. c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
 4. d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

 

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

Warunki dotyczące zamówienia

Informacje dotyczące określonego zawodu

 

Warunki realizacji umowy:

 

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

 

Sekcja IV: Procedura

 

Opis

 

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

 

Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne

 

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/09/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

 

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2018

 

Warunki otwarcia ofert

Data: 19/09/2018

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

 

 

Miejsce składania ofert – Sekretariat Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Przemysłowej 3/31          w Boguchwale

 

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

Informacje na temat procesów elektronicznych

 

Informacje dodatkowe:

Dokumenty oraz oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień ich złożenia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

 1. a) Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz.1988 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.
 2. d) Wymagania dotyczące Wadium – Dowód wniesienia wadium
 • Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w walucie – polski złoty (PLN) w wysokości:

Zadanie nr 1: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 2: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

 

 • wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

iii. gwarancjach bankowych;

 1. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 2. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 • w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: nr 84 1020 4405 0000 2802 0502 6069 z adnotacją: wpłata wadium do postępowania nr TBS/03/2018. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina

Zamawiający:

 1. a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. d) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 5. e) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
 6. f) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
 7. g) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której/-ych wykonanie powierzy podwykonawcy/-om oraz podania nazwy podwykonwcy/ów.

 

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Krajowa Izba OdwoławczaWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

 1. a) Przepisy rozdz.2 art.180 - art.198 u. Pzp - regulują sprawy związane z odwołaniem.
 2. b) Przepisy rozdz.3 art.198a – art.198g u. Pzp - regulują sprawy związane ze skargą do sądu.

 

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

Polska

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/08/2018

 • Data aktualizacji: 2024-07-09 15:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 796 248